Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Sáng kiến Hệ thống Nước Thành thị của tiểu bang Washington Báo Cáo về Thủy lộ Hạ lưu Sông Duwamish (Historical)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
07-01-033VI November 2007
VÀO XEM NGAY Ấn phẩm này không còn lưu trên trang mạng của chúng tôi. Nếu cần bản sao, xin vui lòng liên hệ danh sách được liệt kê dưới đây.
TÁC GIẢ Michael Bergman
SỰ MÔ TẢ Sông Duwamish phát nguồn từ Green River trong rặng núi Cascade ở phía đông Quận King. Green River trở thành sông Duwamish 12 dặm từ cửa khẩu của nó ở Harbor Island trong Vịnh Elliott. Con sông này khởi thủy chảy quanh co trong thung lũng Duwamish qua phía Nam Seattle. Đến năm 1913, người ta sửa con sông thẳng ra để tầu bè đi lại dễ dàng và để phát triển kỹ nghệ.
CHÚ GIẢI This publication is obsolete and no longer available online. You can still request a copy through Ecology's library.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ecology library at 360-407-6150