Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

North Boeing Field/Nhà máy điện Georgetown

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
08-09-064VI August 2008
VÀO XEM NGAY North Boeing Field/Nhà máy điện Georgetown (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 294KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Molly Morris
SỰ MÔ TẢ Tài liệu điều tra địa điểm đã sẵn sàng cho công chúng duyệt xét Thâu Thập Ý Kiến 14/8 – 9/26/2008 Họp Công Cộng 18/9/2008
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Mark Edens at 425-649-7070
TỪ KHÓA public comment period, Lower Duwamish Waterway, Agreed Order, contaminated sediment
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2050

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

North Boeing Field/Georgetown Steam Plant

El Campo Norte de Boeing/La Planta de Vapor de Georgetown