Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Các Câu Hỏi Thường Gap - Tiếp Tục Điều Tra Việc Tẩy Dọn Địa Điểm Tiệm Giặt Khô Milton

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
10-09-106VI March 2010
VÀO XEM NGAY Các Câu Hỏi Thường Gap - Tiếp Tục Điều Tra Việc Tẩy Dọn Địa Điểm Tiệm Giặt Khô Milton (SỐ TRANG: 9) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 497KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Vào năm 2007, Sở Môi Sinh ký Lệnh Thỏa Thuận (bản thỏa thuận pháp lý) với những người có thể phải chịu trách nhiệm (gọi tắt là PLP) tẩy dọn ô nhiễm ở địa điểm Tiệm Giặt Khô Milton. Tiệm giặt khô đã hoạt động ở khu đất này từ năm 1969 đến năm 2001. Tiệm này không còn hoạt động nữa. Trong thời điểm đó, một hóa chất gọi là “tetrachloroethylene” còn có tên khác là PCE, được dùng trong ngành giặt khô đã bị thải vào môi trường. Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=1834
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Steve Teel at 360-407-6247
TỪ KHÓA Agreed Order, cleanup, chemical, contamination
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 19779

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Milton's Dry Cleaners - FAQ (frequently asked questions)