Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Thâu nhận Ý Kiến về Lệnh Đồng Thuận và Kế hoạch Hợp tác Công cộng cho Địa điểm Boeing Isaacson Thompson (Cơ sở số 2218) Thời kỳ thân nhận ý kiến từ 5 Tháng Ba đến 5 tháng 4, 2010

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
10-09-167VI February 2010
VÀO XEM NGAY Thâu nhận Ý Kiến về Lệnh Đồng Thuận và Kế hoạch Hợp tác Công cộng cho Địa điểm Boeing Isaacson Thompson (Cơ sở số 2218) Thời kỳ thân nhận ý kiến từ 5 Tháng Ba đến 5 tháng 4, 2010 (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2MB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Nancy Lui
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về dự thảo Lệnh Đồng Thuận và Dự Thảo Kế hoạch Hợp tác Công cộng. Lệnh Đồng Thuận buộc Công ty Boeing phải điều tra, đánh giá, và đề xuất việc dọn sạch địa điểm Boeing Isaacson Thompson. Địa điểm này tọa lạc tại 8625-8811 East Marginal Way South, Tukwila, King County, Washington. Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=1944
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ron Timm at 425-649-7185
TỪ KHÓA Public Participation Plan, public comment period, feasibility study, remedial action, Agreed Order, cleanup
TRANG MẠNG Additional information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2218

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Boeing Isaacson Thompson Site - Agreed Order Documents Ready for Public Review