Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa điểm chung cư Lora Lake

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
10-09-169VI April 2010
VÀO XEM NGAY Địa điểm chung cư Lora Lake (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2MB)
CHÚ GIẢI: For more information on this subject, see related web content below. You may print this publication yourself by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Nancy Lui
SỰ MÔ TẢ Thời hạn thâu nhận ý kiến về cuộc Khảo sát Bổ cứu /Nghiên cứu Khả thi (RI/FS) và Kế hoạch Hợp tác Công cộng cho việc dọn sạch Địa điểm chung cư Lora Lake bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5 năm 2010. Muốn biết thêm chi tiết bằng tiếng Việt hay cần thông dịch viên cho buổi họp, xin liên lạc với Ông Vũ Anh Tuấn, điện thoại số 360-407-7449 hay qua địa chỉ email tuvu461@ecy.wa.gov và tham chiếu kế hoạch dọn sạch Địa điểm chung cư Lora Lake.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC David South at 425-649-7200
TỪ KHÓA Public Participation Plan, public comment period, Remedial Investigation, feasibility study, cleanup
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 1880040

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Lora Lake Apartments Site - RI/FS Available for Public Review and Comment