Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Milton’s Dry Cleaners

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-105VI May 2011
VÀO XEM NGAY Milton’s Dry Cleaners (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 451KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print the document by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Diana Smith
SỰ MÔ TẢ Cập nhật tình trạng làm sạch ô nhiễm Trong năm 2007, Bộ Môi Sinh (Ecology) đã ký một thỏa ước với những người chịu trách nhiệm về ô nhiễm (PLPs) để điều tra và làm sạch ô nhiễm tại tiệm Giặt hấp tẩy ở Milton. Địa điểm này tọa lạc tại số 6721 NE Fourth Plain Boulevard ở Vancouver. Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=1834
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Steve Teel at 360-407-6247
TỪ KHÓA cleanup, vapor intrusion, soil contamination, ground water contamination
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 19779

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Milton's Dry Cleaners - Update on Cleanup Progress