Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

SeaTac Development Site

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-167VI April 2011
VÀO XEM NGAY SeaTac Development Site (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 451KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print this publication by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Nancy Lui
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh mời quí vị đóng góp ý kiến về việc dọn sạch tại địa điểm SeaTac Development Thời gian thâu nhận ý kiến: Từ ngày 29 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2011 Bộ Môi Sinh của tiểu bang Washington mời quí vị đóng góp ý kiến về bản tường trình Điều tra Phục hồi/Nghiên cứu Khả thi (RI/FS), văn bản dự thảo Kế hoạch hoạt động dọn sạch, văn bản khẳng định tuân hành theo Đạo luật Chánh sách Môi trường tiểu bang. Các tài liệu nầy đều có liên quan đến địa điểm SeaTac Development (còn được gọi là Master Park Lot C Facility). Địa chỉ nơi đây là 16025-16223 International Blvd, SeaTac, Quận King, tiểu bang Washinton. Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=5994
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Jerome Cruz at 425-649-7094
TỪ KHÓA cleanup, MTCA, ground water contamination
DỮ KIỆN Environmental Information Management (EIM) #38258847

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

SeaTac Development Site (fact sheet includes summary paragraphs in Spanish, Chinese and Vietnamese)

SeaTac Development Site

SeaTac Development Site