Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Frequently Asked Questions - Source Control in the Lower Duwamish Waterway: Upriver Sediment Study

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-215VI June 2011
VÀO XEM NGAY Frequently Asked Questions - Source Control in the Lower Duwamish Waterway: Upriver Sediment Study (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2MB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print the publication by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh đang cộng tác với Cơ quan Bảo vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) trong một công trình dọn sạch bùn ô nhiễm và xử lý các nguồn gây tái nhiễm ở hạ nguồn thủy lộ sông Duwamish (LDW). Sự dọn sạch nhắm vào ba nỗ lực: dọn sạch bùn, xử lý các nguồn nhiễm và dọn sạch các khu vực ô nhiễm kề cạnh. Một trong những nỗ lực trong năm 2008 là để tìm hiểu thêm và xử lý nguồn nhiễm nơi LDW nầy, Bộ Môi Sinh đã tiến hành một nghiên cứu về bùn ở đáy sông tại đây. Cuộc nghiên cứu nầy liên hệ đến việc khảo sát ống xả nước mưa (ống cống thoát nước) cùng việc thâu lấy mẫu bùn.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Brad Helland at 425-649-7138
TỪ KHÓA Lower Duwamish Waterway, cleanup, sediment, source control, storm water outfall
TRANG MẠNG Lower Duwamish Waterway
LƯU VỰC Water Resource Inventory Area 09 Duwamish-Green
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Frequently Asked Questions - Source Control in the Lower Duwamish Waterway: Upriver Sediment Study