Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Dọn Sạch Everett Smelter

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-223 VI November 2011
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Dọn Sạch Everett Smelter (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 552KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print this publication by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Sở Sinh Thái đã bắt đầu loại bỏ đất ô nhiễm ra khỏi một khu vực tại Địa Điểm Dọn Sạch Everett Smelter. Công việc này được tập trung ở hai khu vực trong địa điểm dọn sạch, một khu vực phía bắc còn khu vực kia ở phía nam Broadway (xem bản đồ trong trang 2). Công việc sẽ tiếp tục cho tới đầu tháng Ba.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Frank Reinhart at 425-649-7287
TỪ KHÓA cleanup, smelter, lead, contaminated soil, arsenic
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744