Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Everett Smelter Site: Công việc xử lý đất ô nhiễm vẫn tiếp tục tại địa điểm

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
12-09-139VI December 2012
VÀO XEM NGAY Everett Smelter Site: Công việc xử lý đất ô nhiễm vẫn tiếp tục tại địa điểm (SỐ TRANG: 1) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 155KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Sở Sinh Thái đang loại bỏ đất ô nhiễm ra khỏi các khu vực trong Everett Smelter Cleanup Site (xem bản đồ trong trang 1). Công việc xử lý đất tư gia vẫn tiếp tục tại các khu phố dọc theo East Marine View Drive và Maple Street. Công việc này dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng Mười hai 2012 hoặc tháng Một 2013. Công việc xử lý đất ô nhiễm tại Everett Housing Authority, ở Grandview Neighborhood, tiếp tục cho tới hết mùa xuân năm tới, 2013.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Meg Bommarito at 425-649-7256 or Meg.Bommarito@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA cleanup, smelter, contaminated soil, clean up, Asarco
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Cleanup Site: Soil Cleanup and Investigation Continues in Everett