Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Việc làm sạch được tiếp tục tại Địa Điểm Lò Luyện Kim Everett

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
14-09-260VI February 2014
VÀO XEM NGAY Việc làm sạch được tiếp tục tại Địa Điểm Lò Luyện Kim Everett (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 241KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Bộ Sinh Thái đang loại bỏ đất bị ô nhiễm từ các khu vực trong Địa Điểm Làm Sạch Lò Luyện Kim Everett (xem bản đồ ở trang 2). Công việc làm sạch đang chuẩn bị làm xong tại 21 nhà trong nhóm 2013 của chúng tôi và vào mùa hè, chúng tôi sẽ bắt đầu làm sạch tại 20 nhà trên đường số 6th, 7th, và 8th giữa Winton và Wayne Ave. Việc làm sạch sẽ bắt đầu tại American Legion Memorial Park trong tháng mười một.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sandra Matthews at 425-649-7206 or Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Smelter Plume, soil contamination, Asarco
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Cleanup Site: Public Comment and Update for the Everett Smelter Cleanup Project