Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Kev Ceev Koj Lub Tsev thiab Tsev Neeg Kom Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo: Txo koj li kev nphav raug PFAS (Hmong) (Historical)

 
Publication number Date Published
20-04-043HMJuly 2021
VIEW NOW This publication is historical. It is unavailable on our website. To request a copy, please use the contact listed below.
Author(s) Washington State Department of Ecology; Froese, Ruth; Tamboer, Lauren; van Bergen, Saskia
Description PFAS yog ib pawg tshuaj khes mis muaj kuab lom nyob rau peb cov khoom, cov tsev, lub cev, thiab huab cua ib puag ncig uas tsis muaj hnub ploj mus. Ntawm no yog qee kauj raum koj tuaj yeem ua tau los txo qhov kev nphav raug PFAS nyob rau hauv koj tsev.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact Ecology Library at 360-407-6150 or Ecologylibrary@ecy.wa.gov
Keywords PFAS, SPWA, contaminants, drinking water, water, contamination, per-and poly-fluoroalkyl substances, Safer Products
WEB PAGE Safer Products for Washington
RELATED PUBLICATIONS Title:

Keeping your home and family healthy: Reduce your exposure to PFAS

Kev ceev koj lub tsev thiab tsev neeg kom muaj kev noj qab nyob zoo: Txo koj li kev nphav raug cov tshuaj tua hluav taws (Hmong)