Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Chú Trọng Đến Vấn Đề: Xử Lý Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân Dùng Một Lần và COVID-19

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
20-07-020VI July 2020
VÀO XEM NGAY Chú Trọng Đến Vấn Đề: Xử Lý Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân Dùng Một Lần và COVID-19 (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 359KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Matthews, Chuck
SỰ MÔ TẢ Hu?ng d?n và xác d?nh cách x? lý an toàn PPE dùng m?t l?n d? gi?m thi?u lây lan COVID-19 t?i b?ng Washington. Các khuy?n ngh? t? chuyên viên y t? này du?c áp d?ng cho doanh nghi?p, co s? nông nghi?p, công chúng và nh?ng ngu?i khác. Tài li?u cung kh?ng d?nh r?ng theo CDC: Các co s? và t? ch?c y t? - là noi thu?ng có các ch?t d? gây nhi?m cung không c?n kh? trùng b? sung tru?c khi lo?i b? PPE dã dùng m?t l?n.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Chuck Matthews at 360-522-6852 or Chuck.Matthews@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Disposable PPE, COVID-19, chất thải, chất thải y tế, mầm bệnh truyền qua máu, PPE dùng một lần, đã ô nhiễm, ô nhiễm, disposal
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Focus on: Disposal of Single Use Personal Protective Equipment and COVID-19

Enfoque en: Eliminación de Equipos de Protección Personal de Un Solo Uso y COVID-19

주의: 코로나바이러스 (COVID-19) 및 일회용 개인보호구 처리

Focus on Disposal of Single Use Personal Protective Equipment - Chinese