Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Chúng Tôi Trợ Giúp các Doanh Nghiệp Miễn Phí (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
21-04-032VI March 2023
VÀO XEM NGAY Chúng Tôi Trợ Giúp các Doanh Nghiệp Miễn Phí (Vietnamese) (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2641KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Froese, Ruth; Maher, Andy; Sharp, Marietta; Snouwaert, Elaine
SỰ MÔ TẢ Chúng tôi giúp các doanh nghiệp Washington giải quyết các vấn đề ô nhiễm. Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của quý vị bằng một chuyến thăm miễn phí và cung cấp các tài nguyên có thể tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp của quý vị, giảm trách nhiệm pháp lý và giúp nơi làm việc của quý vị an toàn hơn.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Pollution Prevention Assistance, ô nhiễm, disposal, BMPs, prevention, PPA, business, cleanup, Ecology, best management practices, spill, storm drain, stormwater, pollution, pollution prevention, hazardous waste, dangerous waste, help, Bộ Môi Sinh, chất thải nguy hiểm, chất thải độc hại, cống thoát nước mưa, hỗ trợ, kinh doanh, ngăn chặn, nước mưa, trợ giúp, tẩy nhiễm, xử lý, đổ tràn, thực hành quản lý tốt nhất
TRANG MẠNG Pollution prevention assistance
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

We Help Businesses for Free