Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Giữ cho ngôi nhà và gia đình của quý vị lành mạnh: Giảm tiếp xúc của quý vị với hóa chất độc hại trong các sản phẩm chăm sóc bản than (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-04-038VI March 2023
VÀO XEM NGAY Giữ cho ngôi nhà và gia đình của quý vị lành mạnh: Giảm tiếp xúc của quý vị với hóa chất độc hại trong các sản phẩm chăm sóc bản than (Vietnamese) (SỐ TRANG: 3) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2697KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology; Mother Africa
SỰ MÔ TẢ Các nhà sản xuất có thể sử dụng hóa chất độc hại trong các sản phẩm chăm sóc bản thân. Tài liệu này định nghĩa các sản phẩm tự chăm sóc, giải thích lý do tại sao các nhà sản xuất sử dụng hóa chất trong các sản phẩm này, cho mọi người biết quá trình phơi nhiễm diễn ra như thế nào và mô tả các hậu quả có thể xảy ra khi tiếp xúc. Tài liệu này cũng liệt kê các cách để giảm tiếp xúc với hóa chất độc hại.
CHÚ GIẢI This is the Vietnamese translation of publication 22-04-038, Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Harmful Chemicals in Self-Care Products.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA exposure, toxics, toxic chemicals, phthalates, fragrance, hóa chất độc hại, hương thơm, phơi nhiễm, chăm sóc bản thân, self-care products
TRANG MẠNG Safer Products for Washington resources
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Cuộc Sống Lành Mạnh Hơn Bắt Đầu Tại Nhà

Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Harmful Chemicals in Self-Care Products