Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Dự Án Everett Smelter: Mùa xuân 2022

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-150VI August 2023
VÀO XEM NGAY Dự Án Everett Smelter: Mùa xuân 2022 (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1921KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meredith Waldref
SỰ MÔ TẢ Năm 2022 xây dựng cấu trúc hỗ trợ tẩy nhiễm và lấy thêm mẫu đất tại hướng bắc Everett. Ban Dự Án Everett Smelter đang làm việc để lấy mẫu đất ở khu vực còn lại và làm sạch ô nhiễm thạch tín ở phía bắc Everett.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sandra Matthews at 425-223-1999 or sandra.matthews@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Everett, Everett Smelter, soil contamination, groundwater, arsenic, Snohomish county
TRANG MẠNG Everett Smelter Cleanup Website – Main Page
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4298

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Project: Spring 2022

Proyecto de la Fundidora Everett: Primavera 2022

Проект Everett Smelter: весна 2022 года