Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Tiêu Điểm: EIS là gì? (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-04-012VI February 2023
VÀO XEM NGAY Tiêu Điểm: EIS là gì? (Vietnamese) (SỐ TRANG: 3) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 619KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Báo cáo tác động môi trường (EIS) là một đánh giá khoa học toàn diện giúp các cơ quan, người nộp đơn và công chúng của Washington hiểu đầy đủ về các tác động môi trường có thể xảy ra, đáng kể và bất lợi của một dự án. EIS cũng phân tích xem liệu những tác động đó có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ hay không bằng cách khám phá các giải pháp thay thế hợp lý và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA EIS, environmental impact statement, báo cáo tác động môi trường
TRANG MẠNG Environmental impact statement process
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Chương trình thu gom và xử lý bọt chữa cháy: Bản tóm tắt và tuyên bố về tác động môi trường theo chương trình (Vietnamese)

Focus on: What is an EIS?