Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Hướng Dẫn Tài Trợ - Tài Trợ Công Chúng Tham Gia - 2023-2025

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-07-028VI April 2023
VÀO XEM NGAY Hướng Dẫn Tài Trợ - Tài Trợ Công Chúng Tham Gia - 2023-2025 (SỐ TRANG: 43) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1227KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]

Microsoft Word format (SỐ TRANG: [~|OtherPublicationNumberOfPages|~]) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1MB)
CHÚ GIẢI: [~|OtherPublicationNote|~]

Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Tài li?u này gi?i thích quy trình n?p don xin tài tr? tham gia c?a công chúng.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Faith Wimberley at 425-275-7285 or faith.wimberley@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA công cộng, Hướng dẫn, Tài trợ, Sự tham gia