Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cập nhật Trình tự Thay đất của Chương trình Yard

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-107VI May 2023
VÀO XEM NGAY Cập nhật Trình tự Thay đất của Chương trình Yard (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 743KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Justin Zakoren
SỰ MÔ TẢ Chương trình Yard Khu dân cư Tacoma Smelter Plume của Bộ Môi Sinh Bang Washington đang cập nhật kế hoạch trình tự thay thế đất tại khu vực Tacoma. Kế hoạch trình tự xác định thứ tự mà các khu bất động sản dân cư trong khu vực dịch vụ Tacoma của Chương trình Yard sẽ được thay thế đất. Khu vực dịch vụ của Chương trình Yard ở Tacoma nằm ngoài ranh giới khu vực nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Bản cập nhật trình tự năm 2023 ưu tiên thay thế đất sân vườn cho những người đang ở trong khu vực dịch vụ của Tacoma có thể là:

• Có nguy cơ cao tiếp xúc với thạch tín và chì trong đất từ nhà máy luyện đồng Asarco trước đây.
• Chịu sự chênh lệch về sức khỏe môi trường cao hơn so với các cộng đồng khác trong khu vực.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Justin Zakoren at 360-280-2676 or Justin.Zakoren@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Dirt Alert, Yard Program, soil replacement, Tacoma smelter plume, lead, Soil Replacement Sequence Update
TRANG MẠNG Soil Replacement for Residential Yards
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 3657

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 89267963

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Update to the Yard Program Soil Replacement Sequence

Yard Program Soil Replacement Sequence Update: Addressing Environmental Health Equity in Cleanup

Actualización de la Secuencia de Reemplazo del Suelo del Programa Jardín

야드 프로그램 토양교체 순서 업데이트

Обновление порядка восстановления почв по программе Yard

庭院计划土壤更换顺序更新

Tacoma Smelter Plume Residential Yard Sampling and Cleanup Program: Program Design and Implementation Plan