Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cơ Sở Làm Sạch Boeing Isaacson Thompson

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-150VI October 2023
VÀO XEM NGAY Cơ Sở Làm Sạch Boeing Isaacson Thompson (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1627KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meredith Waldref
SỰ MÔ TẢ : Department of Ecology mời quý vị góp ý cho các tài liệu về cơ sở làm sạch Boeing Isaacson Thompson (Cơ Sở) tọa lạc tại 8701 E Marginal Way S. ở Tukwila gần Khu Dân Cư South Park và King County International Airport.
CHÚ GIẢI Seattle Public Library, South Park Branch, 8604 8th Ave S., Seattle, WA 98108
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC David Butler at 206-518-3513 or david.butler@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Boeing, Lower Duwamish Waterway, industrial, metals, cleanup
TRANG MẠNG Boeing Isaacson Thompson cleanup site webpage
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 1944

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2218

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Boeing Isaacson Thompson Cleanup Site

Sitio que se planifica limpiar: Boeing Isaacson Thompson

ការដ្ឋានសំអាត Boeing Isaacson Thompson

Boeing Isaacson Thompson 清理场地