Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Tìm hiểu và tham gia với: Giấy Phép Gia Hạn của Nhà Máy Xử Lý Nước Thải West Point (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-10-014VI April 2023
VÀO XEM NGAY Tìm hiểu và tham gia với: Giấy Phép Gia Hạn của Nhà Máy Xử Lý Nước Thải West Point (Vietnamese) (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 337KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Water Quality Program
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh đã viết một tờ tiêu điểm để tóm tắt quy trình này và nêu rõ cách thức giấy phép, sau khi được cấp, sẽ giúp bảo vệ vùng nước mặt xung quanh Seattle.
CHÚ GIẢI This is the Vietnamese translated version of the publication 23-10-014, West Point Treatment Plant’s Permit Renewal
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sean Wilson at 425-577-4864 or sean.wilson@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Wastewater Treatment Facilities, King County, wastewater, NPDES
TRANG MẠNG West Point wastewater treatment plant permit renewal
LƯU VỰC Water Resource Inventory Area 08 Cedar-Sammamish
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Learn about and engage with: West Point Treatment Plant's Permit Renewal

La renovación del permiso de la planta de tratamiento de West Point (Spanish)

웨스트 포인트 처리장의 허가 갱신에 대해 알아보고 참여하십시오. (Korean)

了解并参与: 更新West Point废水处理厂许可证的过程 (Chinese)