Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Đóng góp ý kiến về Kế hoạch Công tác tạm thời cho Địa điểm chung cư Lora Lake

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
09-09-189VI November 2009
VÀO XEM NGAY Đóng góp ý kiến về Kế hoạch Công tác tạm thời cho Địa điểm chung cư Lora Lake (SỐ TRANG: 1) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 67KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Nancy Lui
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về Kế hoạch công tác tạm thời dọn sạch địa điểm chung cư Lora Lake, tọa lạc tại 15001 Des Moines Memorial Drive trong Burien, WA. Các hoạt động trước đây tại địa điểm này đã xả ra một số hóa chất độc hại vào môi trường trong đó có những chất hydrocarbon thơm đa vòng, các sản phẩm dầu mỏ, pentachlorophenol, dioxin, tetrachloroethene, trichloroethene, 1,2-dichloroethane, và thạch tín. Vào tháng Sáu năm 2009, Bộ Môi Sinh và Cảng Seattle đã ký Lệnh Thỏa Thuận (Agreed Order) để dọn sạch địa điểm này. Thời hạn thâu nhận ý kiến từ 23 tháng 11 đến 23 tháng 12, 2009 Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=2008
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC David L. South at 425-649-7200
TỪ KHÓA feasibility study, remedial action, cleanup
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 1880040

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Lora Lake Apartments Site

Sitio de los Departamentos de Lora Lake