Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

South Park Landfill Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và quyết nghị SEPA sẽ có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
13-09-132VI April 2013
VÀO XEM NGAY South Park Landfill Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và quyết nghị SEPA sẽ có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 225KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Cassandra Garcia
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington mời quí vị đóng góp ý kiến về một quyết nghị thuộc SEPA (State Environ-mental Protection Act) và các sửa đổi đến Sắc lệnh đồng thuận liên hệ đến hoạt động dọn sạch tại địa điểm South Park Landfill phía nam của Thành phố Seattle. Vào tháng 5 năm 2009, Bộ Môi Sinh và South Park Property Development, LLC đã hoàn thành sắc lệnh này và bắt đầu việc dọn sạch tại địa chỉ 8100 & 8200 Second Avenue, Seattle, Washington. Trong lần sửa đổi này, Bộ Môi Sinh đã cộng thêm vào đó sự đồng thuận pháp lý giữa Bộ và SPPD để hoàn tất cuộc dọn sạch còn đang dở dang tại đây. Thời gian thâu nhận ý kiến bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 40 tháng 5 năm 2013.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Jerome Cruz at 425-649-7094 or Jerome.Cruz@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA surface water/groundwater interaction, State Environmental Policy Act (SEPA), landfill
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2180

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

South Park Landfill Consent Decree Fact Sheet

Vertedero de South Park – Documentos de Limpieza y Decreto de Consentimiento

South Park Landfill Legal Document and Partial Cleanup Work Plan Available for Public Comment

Relleno Sanitario de South Park: El Documento Legal y el Plan del Trabajo para un Acción Provisional de Limpieza están Disponibles para Comentario Público

Bãi rác South Park Đóng góp Ý kiến Phê bình về Tài liệu Pháp lý và Kế hoạch dọn sạch bán phần

南方公園垃圾場法律文档和部分清理工作计划征求公众意见

South Park Landfill Site: Agreed Order Amendment and SEPA Determination Available for Public Comment