Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Jorgensen Forge: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
13-09-134VI May 2013
VÀO XEM NGAY Jorgensen Forge: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 639KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Cassandra Garcia
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington mời quí vị đóng góp ý kiến về các sửa đổi đến Sắc lệnh đồng thuận liên hệ đến hoạt động dọn sạch ô nhiễm tại địa điểm Jorgensen Forge trong khu Tukwila. Hoạt động dọn sạch này sẽ giãm và ngăn ngừa chất gây ô nhiễm lan truyền vào hạ nguồn thủy lộ sông Duwamish. Thời gian thâu nhận ý kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Maureen Sanchez at 425-649-7257 or Maureen.Sanchez@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA polychlorinated biphenyls (PCBs), Agreed Order
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2382

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Jorgensen Forge Agreed Order Fact Sheet

Jorgensen Forge—Orden Acordada

Jorgensen Forge Site: Agreed Order Amendment Available for Public Comment