Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Làm sạch công viên American Legion: Các bước tiếp theo để làm sạch công

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
14-09-265VI October 2014
VÀO XEM NGAY Làm sạch công viên American Legion: Các bước tiếp theo để làm sạch công (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 813KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Marieke Rack
SỰ MÔ TẢ Bộ sinh thái Washington (Sinh thái học) và thành phố Everett (thành phố)
đang có kế hoạch để loại bỏ đất bị ô nhiễm ở công viên American Legion Memorial và vườn ươm Evergreen vào năm 2015. Đất của công viên và vườn ươm có chứa thạch tín cao hơn tiêu chuẩn của tiểu bang nằm trên bề mặt từ 1 đến 2 feet, là kết quả của các hoạt động trong lịch sử của nhà máy luyện kim loại Everett. Trong khi sự ô nhiễm trong đất không gây ra tác hại đối với sức khỏe ngay lập tức, việc làm sạch đất rất là quan trọng bởi vì nó sẽ bảo vệ mọi người tránh khỏi tiếp xúc với thạch tín.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Meg Bommarito at 425-649-7256 or Meg.Bommarito@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Everett Smelter, cleanup plan
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

American Legion Memorial Park Cleanup: Next Steps for American Legion

عملية تنظيف حديقة )بارك( ليجون مموريال الامريكية

Limpieza del Parque American Legion Memorial: Los Siguientes Pasos para La Limpieza de lParque American Legion Memorial

Работы по очистке почвы в парке