Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Tiếp tục làm sạch đất ô nhiễm tại Bắc Everett

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
16-09-260VI May 2016
VÀO XEM NGAY Tiếp tục làm sạch đất ô nhiễm tại Bắc Everett (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 3129KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Marieke Rack
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh đang có tiến bộ trong việc làm sạch đất ô nhiễm vùng Bắc Everett. Trong năm 2016, chúng tôi dự định tập trung nỗ lực lấy mẫu đất tại các khu dân cư.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sandra Matthews at 425-649-7206 or Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Everett, soil, cleanup, smelter, contamination, arsenic
TRANG MẠNG Everett Smelter Cleanup
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4298

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2477

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Cleanup - Continuing cleanup of soil in North Everett

مواصلة عملية تنظيف التربة فى شمال افريت

Continúa la limpieza de la tierra contaminada en el norte de Everett