Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Làm Sạch Bến Thuyền South Park Marina

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
18-09-159VI December 2018
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Làm Sạch Bến Thuyền South Park Marina (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1149KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Brad Petrovich
SỰ MÔ TẢ Khung th?i gian công chúng góp ýNgày 10 tháng 12-2018 d?n ngày 23 tháng 1-2019. B? Môi Sinh thông báo khung th?i gian d? công chúng góp ý cho công tác làm s?ch môi tru?ng t?i d?a di?m South Park Marina. N?u quý v? mu?n nh?n tài li?u ho?c c?n thêm thông tin v? d?a di?m này b?ng ti?ng Vi?t, xin liên l?c Liem Nguyen 360-407-6955, di?n thu: Lngu461@ecy.wa.gov
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Brad Petrovich at 425-649-4486 or brad.petrovich@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA TCP, Model Toxics Control Act (MTCA), Blaine, cleanup, Ecology
TRANG MẠNG Địa Điểm Làm Sạch Bến Thuyền South Park Marina
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 2858

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 44653368

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

South Park Marina Cleanup Site

Limpieza Ambiental del Sitio South Park Marina

South Park Marina Cleanup Site