Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa điểm tẩy nhiễm Terminal 115 Plant 1

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
20-09-171VI April 2020
VÀO XEM NGAY Địa điểm tẩy nhiễm Terminal 115 Plant 1 (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1045KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kelsey Ketcheson
SỰ MÔ TẢ Th?a thu?n pháp lý dã co´ d? công chu´ng xem va` go´p y´
B? Môi Sinh (Ecology) dã dàm phán m?t th?a thu?n pháp lý g?i là L?nh Ð?ng Thuâ?n v?i Công ty Boeing và C?ng Seattle, va` các Tha`nh Viên có Kha? Nang Ch?u Trách Nhi?m (PLPs) cho Ði?a diê?m Ca?ng 115 Plant 1. L?nh quy di?nh ca´c tha`nh viên tiê´n ha`nh kha?o sa´t tra?ng tha´i môi tru?ng, nghiên c?u kh? thi và phát tri?n k? ho?ch tâ?y nhiê~m. Chúng tôi c?n quý v? góp ý các m?c sau dây:
L?nh Ð?ng Thu?n – quy d?nh PLPs kha?o sa´t ô nhi?m, hoàn thành Kh?o Sát Ph?c H?i (RI), Nghiên C?u Kh? Thi (FS) và so?n th?o K? Ho?ch Tâ?y Nhiê~m (dCAP) cho d?a di?m.
K? Ho?ch Công Chúng Tham Gia – trình bày phuong cách B? Môi Sinh s? thông báo cho c?ng d?ng v? các ho?t d?ng và co h?i d? công chúng tham gia vào quá trình tâ?y nhiê~m.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Kelsey Ketcheson at 425-240-4353 or Kelsey.ketcheson@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA contaminants, Lower Duwamish Waterway, comments, cleanup, MTCA
TRANG MẠNG Địa điểm tẩy nhiễm Terminal 115 Plant 1
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 11307

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 98422914

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Terminal 115 Plant 1 Agreed Order / Public Participation Fact Sheet

Hoja de hechos para Sitio de Limpieza Terminal 115 Plant 1