Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cập Nhật Thông Tin Tẩy Nhiễm Địa Điểm Lower Duwamish

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
20-09-173VI August 2020
VÀO XEM NGAY Cập Nhật Thông Tin Tẩy Nhiễm Địa Điểm Lower Duwamish (SỐ TRANG: 12) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2728KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kelsey Ketcheson
SỰ MÔ TẢ Sau dây là tóm t?t v? tình hình các d?a di?m t?y nhi?m chính th?c c?a B? Môi Sinh.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Kelsey Ketcheson at 425-240-4353 or Kket461@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA contaminants, Lower Duwamish Waterway, comments, cleanup, MTCA
TRANG MẠNG Lower Duwamish Waterway
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Lower Duwamish Cleanup Sites Update

Sitios en el Lower Duwamish Waterway

河下游清理站點的新信息

Lower Duwamish Cleanup Sites Update

Sitios en el Lower Duwamish Waterway

Duwamish 河下游清理站點的新信息