Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Everett Smelter: Thông Tin Tẩy Nhiễm Năm 2021

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
21-09-175VI September 2021
VÀO XEM NGAY Everett Smelter: Thông Tin Tẩy Nhiễm Năm 2021 (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1466KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meredith Waldref, Kelsey Ketcheson
SỰ MÔ TẢ Everett Smelter 2020: Ðánh giá sau m?t nam
CHÚ GIẢI This publication will be sent to all properties in the Everett Smelter Cleanup Zone by mail. It will also be available on the Everett Smelter cleanup website in English, Vietnamese, Russian, and Spanish.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Meredith Waldref at 206-240-4353 or meredith.waldref@ecy.wa.gov
TRANG MẠNG Everett Smelter Cleanup
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4298

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Actualización de la Limpieza de la Fundición Everett: 2021

Ликвидация отходов металлургического комплекса Everett: новости на 2021 г

Everett Smelter Cleanup – 2021 Update