Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Đieểm Taẩy Nhieễm Rainier Mall

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-174VI March 2022
VÀO XEM NGAY Địa Đieểm Taẩy Nhieễm Rainier Mall (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1489KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kelsey Ketcheson
SỰ MÔ TẢ S? Sinh Thái (Department of Ecology) dang giám sát quá trình d?n s?ch m?t b?ng Khu Rainier Mall ? Thung Lung Rainier, Seattle. Là m?t ph?n c?a quy trình dó, b? dang cung c?p tài li?u k? ho?ch kh?o sát và t?y nhi?m d? công chúng xem xét và go´p y´. Xem trang 3 và 4 d? bi?t thêm chi ti?t.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Kelsey Ketcheson at 206-240-4353 or Kket461@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, redevelopment, cleanup, MTCA, contamination, affordable housing
TRANG MẠNG Rainier Mall
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4187

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 88987973

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Rainier Mall Cleanup Site

Sitio de Limpieza de Rainier Mall

Địa Điểm Tẩy Nhiễm Rainier Mall