Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Mối Liên hệ Giữa Lốp xe, Cá và Con người (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-04-058VI January 2024
VÀO XEM NGAY Mối Liên hệ Giữa Lốp xe, Cá và Con người (Vietnamese) (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 392KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Xuất bản này giới thiệu về 6PPD (chất chống thoái hóa được sử dụng trong lốp xe) và 6PPD-quinone (sản phẩm biến đổi của 6PPD). Chúng tôi giải thích 6PPD và 6PPD-quinone là gì; công việc của chúng tôi nhằm giải quyết những hóa chất này; và cách 6PPD-quinone tác động đến cá, hệ sinh thái và con người.
CHÚ GIẢI This is the Vietnamese translation of publication 23-04-058, "The Connection Between Tires, Fish, and Us."
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA 6PPD, Coho, 6PPD-quinone, hóa chất độc hại, 6PPD-q, 6PPDQ, đời sống thủy sinh, lốp xe, chất chống oxy hóa, cá hồi, các loài thủy sinh, giảm chất độc, hóa chất lốp xe, độc tính thủy sinh, hạt mòn từ lốp xe, chất độc
TRANG MẠNG Tire anti-degradant (6PPD) and 6PPD-quinone
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

6PPD Alternatives Assessment Hazard Criteria

The Connection Between Tires, Fish, and Us

Responsiveness Summary: 6PPD Hazard Criteria

Focus on: Monitoring 6PPD-q in the environment

Focus On: Reducing Sources of 6PPD

Focus On: Best Management Practices for 6PPD-q