Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC PCB Kế hoạch Chất Nhiễm Ðộc PCB ở Sông

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
02-09-073vi October 2002
VÀO XEM NGAY UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC PCB Kế hoạch Chất Nhiễm Ðộc PCB ở Sông (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 152KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Carol Bergin
SỰ MÔ TẢ Dự thảo Sắc Lệnh Ðồng Thuận Mở Cuộc Ðiều Tra để Phục Hồivà Nghiên Cứu Khả Thi (RI/FS) Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=11591
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC TCP Receptionist at 360-407-7170
TỪ KHÓA sediment, PCBs
LƯU VỰC Water Resource Inventory Areas
(WRIA 54,WRIA 57)
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Health Advisory for Spokane River Fish Consumption

Un Aviso de Salud sobre La Consumición de Pescado Del Río Spokane (inglés: Spokane River)

Tshaaj tawm txug kev mobnkeeg vim noj cov ntseg huv tug dlej Spokane River

Health Advisory for Spokane River Fish Consumption (Russian)

UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC - PCB - Dự Án Ðối Phó Chất Nhiễm Ðộc PCB ở - Sông Spokane (Spokane River PCB Contamination Project)