Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC - PCB - Dự Án Ðối Phó Chất Nhiễm Ðộc PCB ở - Sông Spokane (Spokane River PCB Contamination Project) (Historical)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
02-09-076VI October 2002
VÀO XEM NGAY Ấn phẩm này không còn lưu trên trang mạng của chúng tôi. Nếu cần bản sao, xin vui lòng liên hệ danh sách được liệt kê dưới đây.
TÁC GIẢ C. Bergin
SỰ MÔ TẢ Tháng tám 1999, Bộ Môi Trường cùng vớI Bộ Y tế tiểu bang Washington và Bộ Y tế của quận Spokane khuyến cáo dân chúng nên giớI hạn sự tiêu thụ các loạI cá bắt từ con sông Spokane. Bảng khuyến cáo nêu ra ba loạI cá mà trong thịt có chứa chất chì hơn mức bình thường và ở từ ranh giớI của hai tiểu bang Washington/Idaho cho tớI chiếc cầu Seven Mile (chỉ vừa ngược dòng vớI đập Nine Mile). Related Web Content: https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=11591
CHÚ GIẢI The publication has not been replaced by a new publication or web content. The only place to get a copy is the Ecology Library. Please see Spokane River section of the Washington Department of Health's fish consumption advisories web page. They also published a Health Consultation about the Potential Health Effects Associated with Eating Spokane River Fish in August 2011.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ecology Library at 360-407-6150 or Ecologylibrary@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA health advisory, Spokane River, fish, sediment, PCBs
TRANG MẠNG Dept of Health Website
LƯU VỰC Water Resource Inventory Areas
(WRIA 54,WRIA 57)
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Upriver Dam PCB Sediments Site

EL SITIO DE LA PRESA RÍO ARRIBA CON SEDIMENTO CONTAMINADO CON PCBs (Proyecto sobre la Contaminación de PCBs del Río Spokane)

Tug Upriver Dam - COV PCB KWS TOG RUA HUV QAAB THU DLEJ

АПРИВЕР ДАМБА УЧАСТОК ГДЕ МХДФ НАХОДИТСЯ В ПОЧВЕ

UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC PCB Kế hoạch Chất Nhiễm Ðộc PCB ở Sông

Health Advisory for Spokane River Fish Consumption

Un Aviso de Salud sobre La Consumición de Pescado Del Río Spokane (inglés: Spokane River)

Tshaaj tawm txug kev mobnkeeg vim noj cov ntseg huv tug dlej Spokane River

Health Advisory for Spokane River Fish Consumption (Russian)