Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Hạ Nguồn Sông Duwamish Ðịa Ðiểm "Superfund": Kiểm Soát Nguồn Ô Nhiễm

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
04-09-052VI October 2004
VÀO XEM NGAY Hạ Nguồn Sông Duwamish Ðịa Ðiểm "Superfund": Kiểm Soát Nguồn Ô Nhiễm (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 258KB)
CHÚ GIẢI: For related information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Rick Huey
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh Tiểu Bang Washington phát hành bản tin này liên quan đến sự kiểm soát nguồn ô nhiễm trong cuối đoạn sông Duwamish, thành phố Seattle. Công cuộc làm sạch nơi đây sẽ do sự tài trợ từ Ngân Quỹ "Superfund" của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Liên Bang Hoa Kỳ (US Environmental Protection Agency, gọi tắt EPA).
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC TCP Receptionist at 360-407-7170
TỪ KHÓA superfund
TRANG MẠNG Additional Information
LƯU VỰC Water Resource Inventory Area 09 Duwamish-Green
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Lower Duwamish Waterway Superfund Site: Pollution Source Control

Sitio Superfondo de la Vía Fluvial Duwamish Inferior: Control de Fuentes de Contaminación

Lower Duwamish Waterway Superfund Site: Pollution Source Control Duwamish 河流域﹕污染來源控制

Lower Duwamish Waterway Source Control Strategy