Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Bộ Môi Sinh tiếp tục dọn sạch ô nhiễm Nhà máy luyện kim Everett

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-211VI April 2011
VÀO XEM NGAY Bộ Môi Sinh tiếp tục dọn sạch ô nhiễm Nhà máy luyện kim Everett (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1MB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print the publication by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Nhà máy luyện kim Asarco, hoạt động ở Everett trong nhiều năm đầu thế kỷ 20, đã gây ra ô nhiễm chất thạch tín (arsenic) và chì (lead) trên bình diện rộng lớn ở phía đông bắc Everett. Ngoài ô nhiễm để lại trên khuôn viên nhà máy cũ, bụi từ các ống khói đã rơi xuống làm ô nhiễm các vùng đất lân cận. Khu phố của bạn có thể bị ảnh hưởng từ nhà máy luyện kim trước đây.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Meg Bommarito at 425-649-7256
TỪ KHÓA cleanup, soil contamination, MTCA, lead, arsenic, Asarco
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Cleanup Site - Ecology Continues Cleaning Up Everett Smelter Contamination

Sitio de Limpieza de la Fundición de Everett - Ecología Continua la Limpieza de la Contaminación en la Fundición de Everett

Министерство экологии продолжает устранять последствия загрязнения, вызванного деятельностью металлургического комбината г. Эверетт.