Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Mời gọi Công chúng Đóng góp Ý kiến cho Sắc lệnh Đồng Thuận về việc Dọn sạch ở Duwamish Marine Center

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-212VI July 2011
VÀO XEM NGAY Mời gọi Công chúng Đóng góp Ý kiến cho Sắc lệnh Đồng Thuận về việc Dọn sạch ở Duwamish Marine Center (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 432KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington mời gọi quý vị đóng góp ý kiến cho Bản thảo Lệnh đồng thuận và Kế hoạch Hợp tác Công cộng tại địa điểm Duwamish Marine Center, 6365 First Avenue S, thành phố Seattle, Washington. Các chất ô nhiễm ở đây xuất phát từ quá trình hoạt động của xưởng đóng tàu, hãng xe lửa, cơ sở vật phế thải, các dịch vụ xây dựng và một cảng xà lan. Thời gian thu nhận ý kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2011.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Victoria Sutton at 425-649-7219
TỪ KHÓA petroleum hydrocarbons, public comment period, Agreed Order, cleanup, soil contamination, PCBs, ground water contamination
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 21945598

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Duwamish Marine Center