Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Kết quả của Bộ Sinh Thái Học Của Washington Về Đất Dioxin

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
11-09-219VI September 2011
VÀO XEM NGAY Kết quả của Bộ Sinh Thái Học Của Washington Về Đất Dioxin (SỐ TRANG: 10) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 586KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print this publication by clicking the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Khoa Sinh thái học gần đây đã hoàn thành một nghiên cứu trên toàn tiểu bang nơi nồng độ của một số hóa chất được đo trong đất được thu thập từ các khu vực đô thị và nông thôn. Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là để xác định phạm vi của nồng độ dioxin và furan và hydrocarbon aromatic được tìm thấy trong đất của các khu vực đô thị và nông thôn của Washington. Các mẫu được thu thập để giúp Sinh thái học hiểu mức độ các hóa chất này đã có mặt tại các khu vực không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Dave Bradley at 360-407-6907
TỪ KHÓA PAHs, soil, samples, dioxin
TRANG MẠNG Additional Information