Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Kêu gọi ý kiến cho Sắc lệnh đồng thuận và các tài liệu liên hệ - Fox Avenue

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
12-09-133VI February 2012
VÀO XEM NGAY Kêu gọi ý kiến cho Sắc lệnh đồng thuận và các tài liệu liên hệ - Fox Avenue (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 777KB)
CHÚ GIẢI: For more information see related web content below. You may print the document by clicking on the PDF link above.Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington (gọi tắt Ecology) mời quí vị đóng góp ý kiến cho Sắc lệnh đồng thuận, Kế hoạch Hành động Dọn sạch và bản tường trình liên quan đến cuộc điều tra ô nhiễm ở địa điểm Fox Avenue tại Sắc lệnh nầy buộc chủ đất và người sử dụng đất thi hành cuộc điều tra, đánh giá, và đề cử các hoạt động dọn sạch cho nơi nầy. Thời gian thu nhận ý kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2011
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sunny Becker at 425-649-7187
TỪ KHÓA public comment period, cleanup, soil contamination, ground water contamination
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2282

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Fox Avenue Building Site

La Orden Acordada y los Documentos Listos para Revisión Púbico - el sitio limpieza de Fox Avenue

華盛頓州生態部歡迎民眾在公眾意見征詢期提供對Duwamish海洋中心進行調查清理工作的意見