Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Nhiều Công Việc Dọn Dẹp Đất Bắt Đầu

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
12-09-134VI July 2012
VÀO XEM NGAY Nhiều Công Việc Dọn Dẹp Đất Bắt Đầu (SỐ TRANG: 3) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 728KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meg Bommarito
SỰ MÔ TẢ Ngành Sinh Thái Học loại bỏ đất bị ô nhiễm khỏi 24 mảnh đất trong khu vực dọn dẹp nhà máy luyện Everett trong năm 2011. Năm này,
việc dọn dẹp được tiếp tục trong hai khu vực của vị trí dọn dẹp, một ở phía bắc và một ở phía nam của Broadway (xem bản đồ ở trang 2).
Tổng cộng có 55 mảnh đất sẽ được dọn dẹp.
Các hoạt động dọn dẹp đã bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 6 và sẽ kết thúc vào tháng 11. Ngành sinh thái học cũng đang làm việc dọn
dẹp trong khu Everett Housing Authority’s Grandview Neighborhood bắt đầu vào mùa Thu này.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Frank Reinart at 425-649-7287 or Frank.Reinart@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA smelter
TRANG MẠNG Additional Information
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

More Soil Cleanup Work Begins in Everett This Summer