Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Everett Smelter Cleanup Site: Công việc làm sạch được tiếp tục tại khu vực nhà máy luyện Everett

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
13-09-135VI July 2013
VÀO XEM NGAY Everett Smelter Cleanup Site: Công việc làm sạch được tiếp tục tại khu vực nhà máy luyện Everett (SỐ TRANG: 1) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 449KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Cassandra Garcia
SỰ MÔ TẢ Nhà máy luyện Asarco, hoạt động tại Everett trong đầu những năm 1900, gây ra sự ô nhiễm thạch tín và chì rộng lớn ở khu vực phía đông bắc Everett. Ngoài ô nhiễm để lại trên khu vực nhà máy luyện cũ, các mảnh vụn từ nhà máy còn tồn tại trên các khu vực xung quanh, gây ra ô nhiễm đất. Phòng sinh thái đã quản lý việc làm sạch những khu vực bị ô nhiễm cao nhất từ 1999-2007. Trong năm 2009, Phòng sinh thái nhận được tài trợ thông qua một việc thanh toán phá sản với Asarco để tiếp tục với nỗ lực làm sạch. Việc làm sạch và lấy mẫu đất bị ô nhiễm sẽ được tiếp tục trong vài năm tới. Năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu loại bỏ đất của khoảng 23 nhà, phía đông và phía tây của East Marine View Drive gần đường 8th và 9th (xem bản đồ ở trang 2).
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Cassandra Garcia at 425-446-1024 or Cassandra.Garcia@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Smelter Plume, Asarco
TRANG MẠNG Everett Smelter Cleanup
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Everett Smelter Cleanup Site: Sampling and Contaminated Soil Removal Continues