Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Port of Seattle Terminal 30 Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
13-09-139VI September 2013
VÀO XEM NGAY Port of Seattle Terminal 30 Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 620KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Cassandra Garcia
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington mời quí vị đóng góp ý kiến về các sửa đổi trong Sắc lệnh Đồng thuận liên hệ đến hoạt động dọn sạch ở địa điểm Terminal 30 trong thành phố Seattle . Trong lần sửa đổi này, Bộ Môi Sinh yêu cầu Cảng Seattle soạn thảo và đệ trình một Kế hoạch Hoạt động Dọn sạch tại Terminal 30. Thời gian thâu nhận ý kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 năm 2013.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sunny Becker at 425-649-7187 or sunny.becker@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Agreed Order, stormwater runoff, petroleum contaminated groundwater, petroleum contaminated soil
TRANG MẠNG Department of Ecology: Lower Duwamish Waterway
ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2055

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Port of Seattle Terminal 30: Agreed Order Amendment Available for Comment