Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Crowley Marine Services 8th Ave S: Bản Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và Kế hoạch Công tác Hành động Tạm thời cho Công

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
14-09-262VI August 2014
VÀO XEM NGAY Crowley Marine Services 8th Ave S: Bản Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và Kế hoạch Công tác Hành động Tạm thời cho Công (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 250KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Marieke Stientjes Rack
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh Tiểu bang Washington mời quý vị đóng góp ý kiến cho bản sửa đổi của Sắc lệnh Đồng thuận (thỏa thuận pháp lý) và Kế hoạch Công tác Tạm thời (dọn sạch từng phần) tại địa điểm dọn sạch 8th Ave South của Crowley Marine
Services. Bản sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có bổ sung một chủ sở hữu đất mới và yêu cầu đối với việc thực hiện Hành động Tạm thời. Kế hoạch Công tác Hành động Tạm thời mô tả việc di dời đất bị ô nhiễm khỏi khu vực mà chủ sở hữu đất này định xây dựng một tấm bê tông và các tuyến đường sắt. Thời gian đóng góp ý kiến của công chúng cho các tài liệu này là từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2014.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Victoria Sutton at 425-649-7219 or Victoria.Sutton@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Public Comment, Agreed Order, interim action work plan
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 2520

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 1940187

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Crowley Marine Services 8th Ave. South: Interim Action Work Plan and Amended Agreed Order Available for Public Comment