Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Bãi rác South Park Đóng góp Ý kiến Phê bình về Tài liệu Pháp lý và Kế hoạch dọn sạch bán phần

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
15-09-267VI November 2015
VÀO XEM NGAY Bãi rác South Park Đóng góp Ý kiến Phê bình về Tài liệu Pháp lý và Kế hoạch dọn sạch bán phần (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1353KB)
CHÚ GIẢI: This publication contains multiple languagesKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Marieke Rack
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington mời quý vị đóng góp ý kiến phê bình về sự bổ sung Sắc lệnh Đồng thuận 2009 (đồng thuận trên pháp lý) và Kế hoạch Hoạt động Tạm thời liên quan đến một dự án dọn sạch.
CHÚ GIẢI This publication contains content in English, Spanish, Vietnamese and Chinese.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Jerome Cruz at 425-649-7094 or Jerome.Cruz@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Duwamish, South Park Landfill, Agreed Order, cleanup, contamination, Interim Action Plan
TRANG MẠNG South Park Landfill Cleanup Site
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 1324

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2180

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

South Park Landfill Consent Decree Fact Sheet

Vertedero de South Park – Documentos de Limpieza y Decreto de Consentimiento

South Park Landfill Legal Document and Partial Cleanup Work Plan Available for Public Comment

Relleno Sanitario de South Park: El Documento Legal y el Plan del Trabajo para un Acción Provisional de Limpieza están Disponibles para Comentario Público

南方公園垃圾場法律文档和部分清理工作计划征求公众意见

South Park Landfill Site: Agreed Order Amendment and SEPA Determination Available for Public Comment

South Park Landfill Site: La Enmienda a la Orden Acordada y la Determinación de SEPA están disponibles para Revisión Publica y Comentario

South Park Landfill Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và quyết nghị SEPA sẽ có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến

South Park Landfill Site: 邀請公眾對同意命令修改案 (Agreed Order Amendment) 和本州環境保護法案(SEPA)提供建議

Sitio del Relleno Sanitario de South Park

South Park Landfill Site Public Meeting

South Park Landfill Site