Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Làm Sạch Whitehead Tyee

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
17-09-261VI February 2017
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Làm Sạch Whitehead Tyee (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1664KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Amy White
SỰ MÔ TẢ Theo quy định về chất lượng nước, SIM cần phải cài đặt một hệ thống xử lý nước mưa tại cơ sở để làm giảm thiểu ô nhiễm chảy tràn từ khu vực cơ sở đến vùng hạ lưu của sông Duwamish (LDW).
Công ty SIM và 730 Myrtle LLC (cơ sở có khả năng chịu trách nhiệm) sẽ thực hiện một Công Tác Tạm Thời để di dời đất bị ô nhiễm trong khu vực tại hệ thống được cài đặt. Họ cũng sẽ sang bằng và tráng nhựa lô đất sỏi để giảm thiểu bụi và thu gom được nước mưa.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ron Timm at 425-649-7185 or Ronald.Timm@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Duwamish, Seattle Iron and Metals, Tyee Lumber, Whitehead Tyee
TRANG MẠNG Whitehead Tyee Cleanup Site
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 12115

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 9809

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Whitehead Tyee Cleanup Site – Interim Action

Lugar de Limpieza Whitehead Tyee

Whitehead Tyee Cleanup Public Comment Invited