Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Làm Sạch Và Tái Xây Dựng Grand Street Commons

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
18-09-137VI April 2018
VÀO XEM NGAY Làm Sạch Và Tái Xây Dựng Grand Street Commons (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 982KB)
CHÚ GIẢI: Click link to view and print publication

Acrobat PDF format (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 983KB)
CHÚ GIẢI: [~|OtherPublicationNote|~]

Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Amelia (Amy) White
SỰ MÔ TẢ Grand Street Commons, LLC (GSC) có kế hoạch xây dựng lại một số bất động sản ở vùng Đông Nam Seattle gồm có nhà giá rẻ và giá thị trường. GSC là một sự hợp tác giữa Hiệp Hội Gia Cư Mount Baker (MBHA), Lake Union Partners và HAL Real Estate. Khu vực phát triển sẽ được gọi là Grand Street Commons tọa lạc tại giao lộ South Grand Street và Rainier Avenue South. Một phần trong dự án, GSC và MBHA kế hoạch làm sạch khoảng 3,2 mẫu đất bị ô nhiễm. Địa điểm làm sạch sẽ được gọi là Grand Street Commons Project Site, bao gồm tất cả các khu vực bị ô nhiễm từ các bất động sản của Belshaw và Penthouse Draper trước đây. Bộ Môi Sinh đang tham gia vào các thoả thuận pháp lý được gọi là: Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua với MBHA và GSC để khảo sát và dọn sạch cho địa điểm này. Chúng tôi mời gọi quý vị góp ý cho các tài liệu sau:• Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua với GSC• Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua với MBHA• Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia – mô tả cách thức Bộ Môi Sinh sẽ thông báo cho công chúng về các hoạt động tại khu vực và cơ hội tham gia góp ý.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ching-Pi Wang at 425-649-7134 or Ching-Pi.Wang@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Belshaw, Grand Street Commons, Penthouse Drapery, RI/FS, Remedial Investigation, feasibility study, consent decree, Prospective Purchaser, Mount Baker Housing Association
TRANG MẠNG Làm Sạch Và Tái Xây Dựng Grand Street Commons
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 3018

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 97763114

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Grand Street Commons Cleanup and Redevelopment

Grand 街公域清理整治工作和建造公寓