Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Khung Thời Gian Góp Ý: Làm Sạch Boeing Developmental Center

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
19-04-013VI July 2019
VÀO XEM NGAY Khung Thời Gian Góp Ý: Làm Sạch Boeing Developmental Center (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1077KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Chúng tôi mu?n nghe ý ki?n t? quý v?!
Chúng tôi dang giám sát công tác làm s?ch ô nhi?m di?a diê?m Boeing Developmental Center, Tukwila. Th?i gian nh?n góp ý: Nga`y 23 tha´ng 5 dê´n nga`y 21 tha´ng 6 - 2019
CHÚ GIẢI Please note that Ecology’s Northwest regional office has new contact information as of May 2021. Phone: 206-594-0000 Mail: PO Box 330316, Shoreline, WA 98133
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA nước ngầm, làm sạch, Boeing
TRANG MẠNG Boeing Developmental Center
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 5059

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2101

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Periodo de comentario público: Limpieza del sitio Boeing Developmental Center

Draft Public Participation Plan: Boeing Developmental Center

Public Comment Period: Boeing Developmental Center Cleanup