Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Chương Trình Tẩy Nhiễm Chất Độc Hại

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-056VI March 2022
VÀO XEM NGAY Chương Trình Tẩy Nhiễm Chất Độc Hại (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 798KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Eileen Webb
SỰ MÔ TẢ Tài liệu này cung cấp thông tin về các bước ban đầu cần thực hiện cho tẩy nhiễm, lập hồ sơ và báo cáo một sự cố tràn nhỏ của các chất độc hại vào đất ngay sau khi phát hiện. Việc tẩy nhiễm thành công trong giai đoạn xem xét Điều Tra Ban Đầu của Bộ Môi Sinh có thể ngăn chặn việc đưa lô đất vào danh sách các Địa Điểm Được Xác Nhận và Bị Nghi Ngờ Ô Nhiễm.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Eileen Webb at 360-763-2305 or eileen.webb@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA disposal, soil, sampling, spill, contamination, excavate
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Focus on: Cleanup of Small Spills to Soil

Enfoque en: Limpieza de derrames pequeños al suelo

소량의 토양오염 정화 지침

ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਿਸਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ

Тема: очистка после небольших разливов на почве

關注焦點:清理發生在土壤上的小規模洩漏

Model Toxics Control Act Regulation and Statute: MTCA Cleanup Regulation Chapter 173-340 WAC, Model Toxics Control Act Chapter 70.105D RCW, Uniform Environmental Covenants Act Chapter 64.70 RCW

Selecting an Environment Consulting Firm