Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Ang Malusog na Pamumuhay Nagsisimula sa Bahay

 
Publication number Date Published
21-04-036TLJune 2023
VIEW NOW Ang Malusog na Pamumuhay Nagsisimula sa Bahay (Number of pages: 8) (Publication Size: 2573KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology
Description Habang natututo tayo ng higit tungkol sa mga nakalalasong kemikal sa bahay natin, baka naiisip mo kung ano ang magagawa mo para mabawasan ang pagkahantad ng iyong pamilya. Ang magandang balita ay maaari kang magsimula mismo sa bahay gamit ang iyong mga kasanayan sa paglilinis Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng makakatulong na mga tip at mga trick.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords cleaning, household toxics, safer alternatives, household cleaning, gawa sa bahay na mga produktong para sa paglilinis, mga produkto para sa paglilinis, paglilinis, mga lason
RELATED PUBLICATIONS Title:

Healthier Living Starts at Home

Pagpapanatili sa kalusugan ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang iyong pagkalantad sa nakakapinsalang kemikal sa mga produktong para sa pangangalaga sa sarili (Tagalog)

Pagpapanatiling Malusog ng iyong Tahanan at Pamilya: Bawasan ang pagkalantad mo sa PFAS (Tagalog)

Pagpapanatiling malusog ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang pagkalantad mo sa mga pang-apula ng apoy (Tagalog)