Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Pagpapanatili sa kalusugan ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang iyong pagkalantad sa nakakapinsalang kemikal sa mga produktong para sa pangangalaga sa sarili (Tagalog)

 
Publication number Date Published
22-04-038TLMarch 2023
VIEW NOW Pagpapanatili sa kalusugan ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang iyong pagkalantad sa nakakapinsalang kemikal sa mga produktong para sa pangangalaga sa sarili (Tagalog) (Number of pages: 3) (Publication Size: 2619KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology; Mother Africa
Description Ang mga tagagawa ay gumagamit ng nakalalasong kemikal sa mga produkto para sa pangangalaga sa sarili. Ang brosyur na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa mga produkto para sa pangangalaga sa sarili, gayundin kung bakit gumagamit ang mga tagagawa ng mga kemikal sa mga produktong ito, sinasabi nito kung paano nalalantad ang mga tao, at nilalarawan ang mga posibleng kalabasan ng pagkalantad. May listahan din sa brosyur na ito tungkol sa mga paraan para mabawasan ang pagkalantad sa mga nakalalasong kemikal.
NOTES This is the Tagalog translation of publication 22-04-038, Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Harmful Chemicals in Self-Care Products.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords exposure, toxic chemicals, phthalates, fragrance, nakalalasong kemikal, pabango, pangangalaga sa sarili, pagkalantad, self-care products
WEB PAGE Safer Products for Washington resources
RELATED PUBLICATIONS Title:

Ang Malusog na Pamumuhay Nagsisimula sa Bahay

Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Harmful Chemicals in Self-Care Products